Uzatvorené svojpomocné skupiny

Skupiny, do ktorých je potrebné  prihlásiť sa pred začiatkom plánovaného cyklu sedení.  Sedenia sa realizujú pod  vedením  odborníkov z oblasti medicíny, psychológie a iných špecializácií humánnych vied. Členovia sú nemenní a nie je možné pristupovanie ďalších členov v rámci trvania cyklu danej uzatvorenej skupiny.

Výhodou uzavretej skupiny je väčšia možnosť vzájomných interpersonálnych kontaktov, porozumenie a vyjadrenie sa každého účastníka. V uzavretej skupine môže každý precítiť, že sa mu venuje pozornosť. V skupine existuje dôvera, a preto skupina prijíma člena, ktorý prejavuje svoje pocity.

Členstvo v svojpomocnej skupine je podmienené svojím vlastným rozhodnutím a ochotou prijať svoj problém, urobiť niečo pre seba, vymieňať si názory a budovať si vzťah s inými ľuďmi, ktorých trápia  podobné  ťažkosti. Svojpomocná skupina neposkytuje odbornú zdravotnú starostlivosť. Členstvo je bezplatné pre každého člena.

Každý cyklus uzatvorenej skupiny prebieha inak. So zásadami  a pravidlami  sa každý člen uzatvorenej skupiny oboznámi na začiatku cyklu. Aby ste si vedeli urobiť predstavu, niektoré zo všeobecných zásad uzatvorenej skupiny uvádzame:

Zásady komunikovania v uzatvorenej skupine:

 1. zásada – komunikovať jasne a otvorene, zrozumiteľne formulovať vlastné pocity, myšlienky, názory, otázky. Je potrebné hovoriť spôsobom, ktorému všetci rozumejú, nepoužívať slová, ktoré nepoznajú.
 2. zásada – vždy, keď ide o vlastný názor, pocit, skúsenosť, používať „JA“ formulácie /môj pocit, mám pocit, ja si myslím, moja skúsenosť, môj názor/.
 3. zásada – minimalizovať hodnotiace výroky a hodnotenie súdov, vyslovovať radšej vlastné dojmy, skúsenosti, názory.
 4. zásada – aktívne vnímať verbálne aj neverbálne prejavy.
 5. zásada – udržiavať zrakový kontakt s partnerom, odstrániť z priestoru komunikačné bariéry, najvhodnejšie usporiadanie sedenia skupiny je sedenie v kruhu /rovnocenné komunikačné podmienky/.
 6. zásada – dôsledne sa vyhýbať komunikačným pascám – „možno, ale.“
 7. zásada – povedať „ja neviem“, ak ide o niečo, o čom nemáme dostatočné informácie.
 8. zásada – používanie otvorených otázok, napr. „Aký máte na to názor?“

Úlohy garanta/odborníka/sociálneho pracovníka, ktorý vedie svojpomocnú skupinu  sú nasledujúce:

 • organizuje a koordinuje skupinovú činnosť;
 • poskytuje základné informácie o problematike, ktorá je obsahom predmetnej skupiny
 • ovplyvňuje postoje, názory, koriguje predsudky v danej problematike, je identifikačným vzorom a modelom správania sa a reagovania
 • významnou mierou ovplyvňuje vzťahy v skupine a skupinovú dynamiku tak, aby skupina saturovala jej potreby
 • dohliada nad utváraním klímy – spôsoby, akými vedúci skupín postupujú, vytvárajú emocionálnu klímu, ktorá je rozhodujúca. Tým, že sú transparentní, t.j. že zdieľajú svoje vlastné pocity a myšlienky so skupinou a snažia sa zostať flexibilnými, vnímavými a uvoľnenými, vyjadrujú členom skupiny, že je správne cítiť sa slobodne a byť sám sebou. Ďalej sa snažia vyjadriť členom skupiny, že každý je dôležitý a že to, čo chce jednotlivec povedať, je významné.
 • dohliada nad akceptáciou skupiny – akceptovanie skupiny znamená, že skupine naozaj dôveruje. Nekladie na skupinu požiadavky, facilituje členov, aby prežívali slobodu byť otvorenými a expresívnymi.
 • dohliada nad akceptovaním jednotlivca – akceptovanie jednotlivca je spôsob, akým garant/sociálny pracovník prejavuje vlastnú pripravenosť akceptovať členov takých, akí sú, bez skrytých očakávaní. Členovia sa takto cítia slobodní zapojiť sa do skupiny na takej emocionálnej úrovni, ktorú si sami zvolia.
 • pracuje s empatickým porozumením – je najdôležitejšie a najčastejšie používané, tým sa odborník snaží pochopiť špecifický význam toho, čo člen skupiny hovorí, a tým facilituje pochopenie medzi členmi skupiny.
 • učí pracovať členov skupiny s pocitmi a sebaodhalením – aby dosiahol cieľ pomôcť účastníkom rozvinúť si celistvosť svojej osobnosti, môže pomocou modelovania demonštrovať spôsob, ako prejavovať svoje pocity a ako im dôverovať. V takom správaní je obsiahnutá spontánnosť, bezprostrednosť, ktorá pomáha skupine, aby sa posunula k rovine psychologickej a emocionálnej intimity. V skupine existuje dôvera, a preto skupina prijíma člena, ktorý prejavuje svoje pocity.
 • učí pracovať členov skupiny s konfrontáciou a spätnou väzbou – pomáha členom skupiny dozvedieť sa niečo o sebe. Nesmie to byť útok na osobnosť člena skupiny. Spätná väzba je informáciou o tom, ako správanie účastníka pôsobí na ostatných členov skupiny a ako im komunikuje vlastnú predstavu o sebe samom.