Pod krídlami Archangelos
22 februára, 2012

Pod krídlami Archangelos

Na Slovensku existuje viacero občianskych združení alebo iných organizácii, ktoré sa zaoberajú pomocou onkologickým pacientom. Najmä tie, ktoré vyvíjajú aktívnu činnosť sa Vám postupne pokúsime predstaviť. Začíname s pomerne mladým, no veľmi aktívnym Občianskym združením ARCHANGELOS, na čele ktorého stojí jeho predsedníčka Mgr. Mariana Derčalíková Heribanová. Položili sme jej zopár otázok. Pani predsedníčka, z akého podnetu […]

BY / 12 rokov ago

Na Slovensku existuje viacero občianskych združení alebo iných organizácii, ktoré sa zaoberajú pomocou onkologickým pacientom. Najmä tie, ktoré vyvíjajú aktívnu činnosť sa Vám postupne pokúsime predstaviť. Začíname s pomerne mladým, no veľmi aktívnym Občianskym združením ARCHANGELOS, na čele ktorého stojí jeho predsedníčka Mgr. Mariana Derčalíková Heribanová. Položili sme jej zopár otázok.

Pani predsedníčka, z akého podnetu vaše občianske združenie vzniklo?

OZ ARCHANGELOS vzniklo z vlastného poznania a prežitia onkologického ochorenia. Podľa môjho názoru je to najlepší vzor zvládania ochorenia a vlastná skúsenosť je najcennejším potenciálom pre pomoc rovnako postihnutým. Nedá mi nespomenúť skúsenosť priateľky, ktorá sama prešla týmto ťažkým ochorením, i keď, žiaľ, už nie je medzi nami. Vďaka jej otvorenosti som „ľahšie“ prijala skutočnosť diagnózy, nezaťažovala som sa obviňovaním a bola som bez zaváhania odhodlaná podstúpiť ako operačnú liečbu, tak i kombinovanú rádio-chemoterapiu.

Aký je cieľ a poslanie Občianskeho združenia ARCHANGELOS?

Základným poslaním a cieľom OZ je pomoc pri zvyšovaní kvality života občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, konkrétne občanov s onkologickým ochorením, ako aj pomoc ich rodinným príslušníkom, ďalej podpora, pomoc a poradenstvo pri riešení ich sociálnych problémov v záujme zabránenia a/alebo minimalizovania ich spoločenskej a/alebo psychickej izolácie, takisto aj organizovania a uskutočňovania činností, ktoré smerujú k zvýšeniu spoločenského povedomia o problematike onkologických ochorení a možnostiach prevencie a ich liečby. Naším úsilím je prispieť k riešeniu ich sociálnych problémov a ich integrácii do spoločnosti. „Byť tu a teraz“ je hlavným mottom nášho združenia.

Priblížte nám spôsob činnosti združenia a zrealizované projekty

Veľkú snahu venujeme vytváraniu siete pomocných dobrovoľníkov z radov onkologických pacientov, ktorí sú v remisii. Ich poslaním je podeliť sa o svoje skúsenosti v boji s touto chorobou s práve diagnostikovaným onkologickým pacientom, teda pacientom, ktorého čaká prvá pooperačná terapia. Celé obdobie je náročné a vieme, ako veľmi dôležité je pozitívne myslenie od okamihu oznámenia diagnózy až po úspešné ukončenie liečby. Za krátky čas činnosti sme zrealizovali dva projekty. Prvým bol „Pilotný seminár zameraný na osvetu pre onkologických pacientov“, ktorý bol zorganizovaný pod záštitou a s fi nančným príspevkom z rezervy predsedu vlády SR pána Róberta Fica. Druhým projektom bolo „Predvianočné stretnutie v jazzovej atmosfére pre onkologických pacientov“, ktoré sa nám podarilo uskutočniť vďaka finančným príspevkom od rôznych spoločností, a aj vďaka príspevkom dobrých ľudí. Cieľom projektov je umožniť onkologickým pacientom a ich blízkym v nezáväznej atmosfére diskutovať s renomovanými odborníkmi v onkologickej oblasti a v neposlednom rade poskytnúť pacientom možnosť kultúrneho zážitku, nakoľko mnohí z nich nemajú reálnu možnosť kvôli zhoršenej sociálnej situácii, spôsobenej chorobou, zúčastniť sa takejto formy spoločenského vyžitia.

Kde sa stretávate a s kým spolupracuje vaše združenie?

Dvakrát do mesiaca organizujeme v priestoroch Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave stretnutia onkologických pacientov, ktorí pri malom občerstvení riešia problémy prameniace z ich choroby, vzájomne si odovzdávajú cenné rady a diskutujú o mnohých iných témach súvisiacich nielen s chorobou. Tieto stretnutia dodávajú pacientom ďalšiu silu a psychickú podporu v boji s touto zákernou chorobou. V blízkej budúcnosti budeme realizovať organizovanie takýchto stretnutí i v Trnave a v Nitre. Členky OZ ARCHANGELOS, PhDr. Jana Chrvalová a PhDr. Veronika Baričičová, napríklad poskytujú poradenstvo v oblasti práva a sociálneho zabezpečenia. Od apríla sa chystáme poskytovať aj ambulantné sociálne poradenstvo na Tomášikovej ulici v Bratislave. Úzko spolupracujeme so SZU, a taktiež sme nadviazali spoluprácu s OZ HER klub a OZ europacolon slovensko. Čo sa týka odborníkov, spolupracovali sme s prof. MUDr. Jurajom Švecom, DrSc., prof. MUDr. Ivanom Kozom, DrSc., MUDr. Vladimírom Bellom, PhD., MUDr. Evou Minárikovou, Mgr. Máriou Andrášiovou, PhD., PhDr. Vierou Bencovou, PhD., PhDr. Evou Bednárikovou a ďalšími. Veľká vďaka patrí lekárom a sestričkám v onkologických ústavoch, a obzvlášť by som chcela poďakovať prof. MUDr. Jánovi Štenclovi, CSc., za jeho vynaložené úsilie pri podpore a spolupráci s naším OZ. V prípade záujmu o stretávanie sa vo svojpomocných skupinách a o členstvo v OZ ARCHANGELOS nás kontaktujte cez www.archangelos.sk.