Občianske združenie Archangelos
22 decembra, 2012

Občianske združenie Archangelos

Idea vzniku občianskeho združenia vzišla z poznania, že samotní onkologickí pacienti, ich rodiny a priatelia, sú najlepším vzorom zvládania vážneho ochorenia, a ich skúsenosti sú najcennejším potenciálom pre pomoc rovnako postihnutým. Rozhodli sme sa orientovať na k valitu života a praktické problémy, z čoho vyplýva aj základné poslanie Združenia. Základným poslaním Združenia je pomoc pri […]

BY / 12 rokov ago

Idea vzniku občianskeho združenia vzišla z poznania, že samotní onkologickí pacienti, ich rodiny a priatelia, sú najlepším vzorom zvládania vážneho ochorenia, a ich skúsenosti sú najcennejším potenciálom pre pomoc rovnako postihnutým. Rozhodli sme sa orientovať na k valitu života a praktické problémy, z čoho vyplýva aj základné poslanie Združenia.

Základným poslaním Združenia je pomoc pri zvyšovaní kvality života osobám, ktoré sú znevýhodnené zdravotne (onkologické ochorenia) či sociálne, podpora, pomoc a poradenstvo pri riešení ich zdravotných a sociálnych problémov v súčinnosti s ich rodinnými príslušníkmi a blízkymi, v záujme zabránenia a/alebo minimalizovania ich spoločenskej a/alebo psychickej izolácie, takisto aj organizovanie a uskutočňovanie činností, ktoré smerujú k zvýšeniu spoločenského povedomia o onkologických ochoreniach a o možnostiach prevencie a liečby. Občianske združenie združuje onkologických pacientov, ich príbuzných a pomáhajúcich dobrovoľníkov – odborníkov, ako sociálny pracovník, psychológ, zdravotná sestra, p rávnik, inžinier, lekár atď.

Počas troch rokov aktívneho pôsobenia naše občianske združenie pravidelne viedlo a vedie svojpomocné skupiny pre našich členov, kde si v príjemnej atmosfére odovzdávame cenné rady, riešime problémy vyplývajúce z choroby a diskutujeme o mnohých iných témach, súvisiacich nielen s chorobou. Svojpomocné skupiny sa stretávajú na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Ďalej sme pre onkologických pacientov a členov združenia zorganizovali niekoľko odborných prednášok a pripravili akcie a projekty, ktoré mali pozitívnu odozvu. Neposledným cieľom občianskeho združenia je aj podpora účinnej komunikácie medzi laickou verejnosťou a sprostredkovanie poradenstva o prevencii onkologického ochorenia. V spomínaných aktivitách budeme naďalej pokračovať, a naše občianske združenie je otvorené pre všetkých ľudí, ktor ých naše aktivity oslovili. Viac informácii nájdete na webovej stránke: www. archangelos.sk

Aktivity občianskeho združenia od roku 2009 – 2011

Aktivity v roku 2009
28. máj – Pilotný seminár zameraný na osvetu pre onkologických pacientov (MUDr. Vladimír Bella PhD., MUDr. Eva Mináriková, Mgr. Mária Andrášiová, PhD.) 18. november – Predvianočné stretnutie v jazzovej atmosfére pre onkologických pacientov (Prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc., Prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc., PhDr. Eva Bednáriková, PhDr. Viera Bencová) marec až december – stretávanie sa svojpomocných skupín, dvakrát mesačne na pôde SZU v Bratislave.

Aktivity v roku 2010
28 – 30. máj – rekreačno-liečebný pobyt v Piešťanoch pre onkologických pacientov máj až september – Projekt „Vidieť a Vedieť viac” (séria prednášok a fotodní, Mgr. Monika Dušová, PhDr. Jana Chrvalová, Mgr. Elena Kopcová, PhD., Ing. Ľubo Špirko) 8. december – Prednáška o možnostiach sociálneho zabezpečenia pre rodičov neplnoletých onkologických pacientov – Klinika detskej hematológie a onkológie DFNsP Kramáre (PhDr. Jana Chrvalová, PhDr. Veronika Baričičová, Mgr. Hermanová) december – mikulášske balíčky pre malých onkologických pacientov január až december – stretávanie sa svojpomocných skupín, dvakrát mesačne na pôde SZU v Bratislave

Aktivity v roku 2011 
26. január – novoročné posedenie (svojpomocná skupina) január až december – svojpomocné skupiny na pôde SZU v Bratislave 16. marec – prednáška o zdravej výžive a výživových doplnkoch 25. máj – prednáška – úprava vizáže – Deň s Mary Kay 8. október – jednodňový rekondičný pobyt pre onkologických pacientov v Trenčianskych Tepliciach 15. november – predvianočné stretnutie (prednášky + kultúrny program) január až december – poskytovanie sociálneho poradenstva, sprevádzanie.

Zdroj: Slovenský pacient (https://www.slovenskypacient.sk/obcianske-zdruzenie-archangelos/)